logo-page-head

ПОЛИТИКА НА ХОТЕЛА

Общи условия за настаняване на български и чуждестранни туристи.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ХОТЕЛ АПОЛОНИЯ СОЗОПОЛ

Обща информация
Тази основна информация е за Политиката за поверителност на личните данни, базирана на Общия регламент относно защита на данните (ОРЗД), която урежда реда и условията, при които Семеен хотел Аполония предоставя основните си услуги в полза на своите клиенти и партньори.

С предоставянето на своите услуги и извършването на своите основни дейности, дружество “АПОЛОНИЯ ХИЛ” ООД обработва като администратор личните данни на своите клиенти – физически лица, както и личните данни на други физически лица, в съответствие с предвидените в Политиката за защита на личните данни правила и принципи.

Административният адрес на администратора е:
гр.Созопол ПК 8130 ул.Люлин 7 , находящ се в гр.Созопол, община Созопол, област
Бургас ЕИК: 203473149 , ДДС номер: 203473149 Тел.:+359 89 8609977,
Електронен пощенски адрес: ApoloniaSozopol@gmail.com ,
Страница: www.Аpolonia-Sozopol.com

Терминология
Термините, които се използвани в тази Политика, имат значението, определено в Законовите разпоредби, касаещи процеса и Вътрешните правила на Дружеството, ако изрично не е предвидено друго в тази Политика. Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на дружеството по смисъла на Чл. 37-39 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД), е единната точка за контакт за всички субекти на данни във връзка с упражняването на правата им съгласно тази Политика и приложимото законодателство за защита на личните данни, свързани с обработваните от, техни лични данни.

Субектът на данни “АПОЛОНИЯ ХИЛ” ООД може да адресира всички свои искания и въпроси, свързани с упражняване на правата му по защита на личните му данни, към посоченото ДЛЗД, контактите на което можете да намерите на страницата:
www.Apolonia-Sozopol.com

Субекти на данните
Дружество “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД събира и обработва информация относно следните категории физически лица (субекти на данни), в качеството им на настоящи, потенциални или бивши:
• клиенти – физически лица;
• представители на клиенти;
• служители;
• доставчици/партньори;
• субекти в друго тяхно качество при взаимоотношенията им с дружеството
“АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД

Категории лични данни
Информацията (категориите лични данни), която дружество “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД обработва относно субектите на данни, съобразно тази Политика може да включва:
• Идентификационни данни;
• Данни за контакт;
• Допълнителна информация за представители на клиенти;
• Договорна и финансова информация;
• Информация за подадени жалби, заявления, сигнали и друга кореспонденция
свързана със „Старосел Турс” ЕООД ;
• Друга информация и документи.

Директен маркетинг
При наличието на изрично и доброволно дадено съгласие за това от страна на субекта на данни, “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД (при спазване на законовите ограничения за обмен на такава информация) или партньори на това дружество могат да обработват лични данни съобразно обхвата на конкретно даденото съгласие. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу това обработване или да оттегли даденото от него съгласие за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Видеозаписи
В рамките на допустимото от закона, “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД прави видеозаписи в комплекса, като записите се правят с оглед опазване здравето и сигурността на клиентите и на служителите, както и опазване на имуществото на клиентите, на дружеството. Записването, съхраняването и обработването на видеозаписите (и съдържащите се в тях лични данни) се извършва за целите на защита живота и здравето на клиенти и служители, превенция на престъпления, проверка и установяване на относими обстоятелства при рекламации от страна на клиенти, жалби във връзка с упражняване на правата за защита на личните данни при предоставяне на туристически услуги от
“АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД на неговите партньори. “АПОЛОНИЯ ХИЛ” ООД съхранява видеозаписите за срок разписан във вътрешните правила и процедури, съобразен със съответната законова, нормативна уредба, уредено в Закона за МВР и Закона за частната охранителна дейност.

Получатели на тези данни са служителите на Дружеството, отговорни за охранителната дейност, служители и публични органи при изпълнение на законовите си правомощия. Цели за обработване на лични данни “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД събира, използва и обработва по целесъобразен начин лични данни за целите, предвидени в Политиките и във Вътрешните правила на дружеството, които, в зависимост от правното основание за обработване, могат да бъдат:

1. Цели, свързани със спазване на законови задължения на дружеството при предлагане на туристически и хотелиерски услуги, предмет на основната дейност; и/или
2. Цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с дружеството, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; и/или
3. Цели на легитимния (законов) интерес на дружеството или на трети лица;
4. Цели, за които субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му. Обработване на лични данни от дружеството може да бъде извършвано за едни и същи цели едновременно на повече от едно от посочените по-горе правни основания. Действия при отказ да се предоставят лични данни“АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД, работещо с лични данни, ясно обозначава във всички свои формуляри (електронни и на хартия) дали предоставянето на съответните данни и/или документи е изискване в съответствие с предвидените в чл. 6, ал. 1 от ОРЗД условия, както и последиците от отказ за предоставяне, а именно:

Обработването е законосъобразно, когато е изпълнено поне едно от условията:
1. Субектът е дал съгласие за обработка на данните;
2. Обработването е необходимо, когато има сключен договор или за сключване на такъв;
3. Обработване е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
4. Обработването е необходимо за запазване на жизненоважни интереси на субекта и неговите данни;
5. Обработването е необходимо за осъществяване на общественоважен интерес или упражняване официални правомощия на администратора;
6. Обработването е необходимо за осъществяване на легитимен интерес на администратора; При необходимост от допълнителни разяснения, всеки субект на данни може да поиска такива от “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД или да се обърне към ДЛЗД на дружеството. Отказът за предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни, може да представлява непреодолима пречка пред предоставянето на услуга от страна на “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД .

Отказът за предоставяне на данни и документи или предоставянето на неверни такива може да доведе до невъзможност за предоставяне на съответните услуги или до спиране на достъпа до услуги, предоставяни от дружеството “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД. Допълнителни източници на лични данни Възможни са случаи, в които личните данни, обработвани от “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД , не се събират или получават директно от клиентите, за които се отнасят, а от трети лица като:
1. Търговски партньори и подизпълнители (напр. Туроператори, Туристически
агенти);
2. Държавни и общински органи;
3. Посреднически комуникационни партньори (канали за резервации);
4. Официални публични регистри (напр. Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ); Обработване на информация за субекта на данни от трети лица – обработващи лични данни В политиките и Вътрешните правила“АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД , може да възлага дейности по обработване на личните данни на субектите на данни на трети лица – обработващи лични данни, в унисон на законовите и договорни изисквания на Регламента и други приложими правила за защита на личните данни.

Категории получатели на лични данни
Защитата на личните данни, обработвани в контекста на ОРЗД срещу загуба, неоторизиран достъп, употреба, заличаване и разкриване, както се изисква от приложимото законодателство, гарантира подходяща поверителност и сигурност на личните данни.
В този аспект “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД се задължава да не разкрива лични данни относно субекта на данни за заявените или ползваните от субекта на данни услуги, и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:
1. това е необходимо за изпълнение на законово задължение на “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД :
a. компетентни държавни органи;
b. компетентни общински органи;
2. това е изрично предвидено в Политиката и във Вътрешните правила:
a. обработващи личните данни лица;
b. подизпълнители при предоставянето на услугите на дружеството;
3. това е необходимо за сключването, изменението, изпълнението или прекратяването на договорите:
a. банки и доставчици на платежни услуги (напр. за целите на извършваните разплащания между Дружеството и Клиентите);
b. пощенски оператори;
c. нотариуси;
d. външни подизпълнители;
e. търговски партньори на дружеството.
4. Субектът на данни е дал изричното си съгласие:
a. партньори на “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД
b. други лица, изрично предвидени в съответното съгласие.
5. За защита на правата или законните интереси на Дружеството, на трети лица или на
Субекта на данни:
a. Държавни и съдебни органи;
b. Частни съдебни изпълнители;
c. Адвокати;
d. Одитори;
e. Нотариуси;
f. Вещи лица и др.
6. В други предвидени от закона случаи.

Период на съхранение на информацията Съответното дружество на “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД ще обработва и съхранява информация относно субекта на данни до постигане на съответните цели. В случаите на сключен договор личните данни се обработват през целия период на действие на договора, както и за определен срок след прекратяване на договора, освен в случаите, когато се изисква по-дълго запазване на съответна информация, съобразно изискванията на действащия закон или Политиката на дружеството.

Права по отношение на личните данни
Във връзка с обработването на личните данни, свързани с него, всеки субект на данни разполага със следните права, предоставени му от Регламента:
• Право на информация;
• Право на достъп;
• Правото на коригиране;
• Правото на изтриване;
• Право на ограничаване на обработването на личните данни;
• Уведомяване на трети лица;
• Право на преносимост на данните;
• Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително
профилиране;
• Право на оттегляне на съгласието за обработване.
• Право на възражение
Субектът на данни има по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, право да възрази срещу обработването на лични данни.
Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита на личните данни, като отправи съответно писмено искане към ДЛЗД на“АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД

Ограничения на правата
Обхватът на правата на субектите на данни и на задълженията на“АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД във връзка с тези права може да бъде ограничен чрез законодателна мярка от правото на ЕС или на държава – членка, което се прилага спрямо дружеството “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД.

Право на жалба до надзорен орган
Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, по-специално в държавата – членка (на ЕС/ЕИП) на обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.
Надзорен орган в Република България Надзорен орган в Република България е:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2, Уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

Разяснения и допълнителна информация
Субектът на данните може да получи разяснения относно съдържанието, основанията за възникване, начина на упражняване на правата си по Политиките на дружеството, както и всякаква допълнителна информация във връзка с правата си при обработването на лични данни от “АПОЛОНИЯ ХИЛ”ООД от ДЛЗД, като контакт можете да намерите в страницата на дружеството. Политиката за поверителност може да бъде променяна едностранно от администратора, с оглед актуализирането й, като бъде допълвана и/или изменяна във връзка с промени в законодателството или наличие на други обстоятелства, налагащи извършването на промени. Пълна информация за Политиките на „АПОЛОНИЯ ХИЛ“ ООД можете да получите на уебсайта: www.Apolonia-Sozopol.com